Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

5650 c297 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarudaizia rudaizia

December 03 2017

Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagdziejestola gdziejestola

November 30 2017

9330 e523 390
Reposted fromyczba yczba viaundonee undonee

November 29 2017

7141 b4fe 390
Reposted fromodejdz odejdz viatwice twice
7555 d689 390

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaeta eta

November 28 2017

Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
2541 fcfe 390

Anna KarinaJean-Paul Belmondo
Une femme est une femme

Reposted fromEmisja Emisja viaohsoquiet ohsoquiet

November 27 2017

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viatwice twice

November 22 2017

5283 c2da 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viatwice twice
5493 33ca 390
Reposted fromvandalize vandalize viazmora zmora

November 20 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie

November 17 2017

November 13 2017

Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaimaybebad imaybebad

November 11 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadaises daises
1239 a52d 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaeta eta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl