Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

2780 a722 390
Reposted frombrumous brumous viamaryjanejanis maryjanejanis

July 07 2018

3311 56e4 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazmora zmora

May 17 2018

1409 1c14 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimaybebad imaybebad

April 26 2018

5451 e3a4 390
Reposted fromuoun uoun viagdziejestola gdziejestola

April 14 2018

Reposted fromgdziejestola gdziejestola

April 12 2018

5570 bfdb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaundonee undonee

April 06 2018

Nie jesteś już młodą dziewczyną, która wierzy, że należy jej się od życia to, co najlepsze. Po prostu nic ci się nie należy. Parę razy możesz mieć szczęście i spadnie ci z nieba to czy owo, przypadkiem i niezasłużenie, ale większość rzeczy musisz wywalczyć sobie sama i możesz się cieszyć, jeśli dostaniesz połowę z tego, co chciałaś.
— Ch.L.
Reposted frommonsoon monsoon viawildhorses wildhorses
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt vianonecares nonecares
3361 6586 390
Reposted fromparkaboy parkaboy vianonecares nonecares
6644 81c4 390
0156 4355 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawildhorses wildhorses
9475 c594 390
Reposted fromdivi divi viagrovly grovly
7481 ca38 390
Reposted fromsavatage savatage viamaryjanejanis maryjanejanis
2462 8f05 390
NIE CHODZI O NIC
Reposted fromyanek yanek
2730 4ed1 390
Reposted fromluksfer luksfer viayanek yanek
8617 772c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
9229 03e2 390
Reposted fromsarazation sarazation viaimaybebad imaybebad

April 02 2018

6964 8891 390
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohsoquiet ohsoquiet

March 29 2018

7378 a302 390
Reposted fromsztruksk sztruksk viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl