Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

6964 8891 390
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohsoquiet ohsoquiet

March 29 2018

7378 a302 390
Reposted fromsztruksk sztruksk viagdziejestola gdziejestola

March 27 2018

5928 79c1 390
Reposted fromnutt nutt viayanek yanek

March 25 2018

1731 d7bb 390
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola

March 23 2018

2005 96fc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
3151 6377 390
Reposted frompeper peper viatesknoty tesknoty

March 21 2018

photography by: Jared Soares
Reposted fromnoticeable noticeable viamaryjanejanis maryjanejanis
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaAmericanlover Americanlover

March 19 2018

March 12 2018

6526 e95f 390

March 11 2018

March 09 2018

Reposted frombluuu bluuu

March 07 2018

March 04 2018

"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viazmora zmora
5595 d434 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohsoquiet ohsoquiet

March 02 2018

7140 bc7b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl